Webdriver – 8 Bước Cài Đặt Và Cấu Hình Cho Selenium Webdriver Java Project

(Bài viết này dựa trên Windows, nên cấu hình Path, Java_home có thể khác trên những hệ điều hành khác)

Bước 1: Download java

Bước 2: Set Environment Varibles

Bước 3: Download thư viện Selenium

Bước 4: Download Eclipse

Bước 5: Tạo Java project

Bước 6: Import thư viện của Selenium vào Project

Bước 7: Code cho dự án

Bước 8: Run project

Chi tiết các bước:

Bước 1: Download Java

Tải Java JDK tại đây: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Sau khi tải JDK thì tiếp tục để cài đặt như bình thường.

Bước 2: Set Environment Variables

Sau khi cài đặt JDK thì cấu hình biến Path, Java_Home cho Java theo các bước sau:

Vào Control Panel -> System -> Advance system settings -> Advanced -> Environment Variables..

Trong ‘System variables’, đảm bảo là JAVA_HOME và PATH được cấu hình như bên dưới:

Bước 3: Download thư viện Selenium và Chrome driver

(version có thể thay đổi) tại http://www.seleniumhq.org

 

 

Bước 4: Download Eclipse

Tải Eclipse tại đây:  http://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/

Sau khi tải Eclipse xong, giải nén và chạy tập tin eclipse.exe

Bước 5: Tạo Java Project

Đặt tên cho project:

Tiếp tục chọn ‘Finish’

Bước 6: Import thư viện của Selenium vào Project

Nhấp phải vào project trong eclipse: Build Path -> Configure Build Path…-> Libraries -> Add External JARS -> Tìm đến file selenium-server-standalone-3.0.1.jar

Copy tập tin ‘chromedriver.exe’ bỏ vào thư mục default.

Bước 7: Code cho dự án

Tạo Java Class và nhập vào dòng code đơn giản như sau để mở trình duyệt Chrome và mở trang google.

Bước 8: Run project

Để chạy chương trình, nhấp phải vào trên java class chọn Run As -> Java Application.

Thế là đã hoàn tất quá trình cài đặt và khởi tạo một dự án Webdriver đơn giản.

Ho Nguyen

Do what I like and be excited about what I do!

admin has 378 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of