A half success- Thành công một nửa – THICHBLOG.NET

A half success- Thành công một nửa

“Hey, how about the render- vous?”
“It can be said that a half of success”
“What do you mean?”
“I came to the dated place but she didn’t.”

————————————————-

“Này, lần hẹn hò thế nào?”
“Có thể nói là thành công một nửa?”
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Tôi có đến còn cô ấy thì không”.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.