FORGET IT – Quên điều đó đi – THICHBLOG

FORGET IT – Quên điều đó đi

“The thrill is gone from my marriage,” Bill told his friend Doug.
“Why not add some intrigue to your life and have an affair?” Doug suggested.
“But what if my wife finds out?”
“Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!”
So Bill went home and said, “Dear, I think an affair will bring us closer together.”

“Forget it,” said his wife. “I’ve tried that – it never worked.”

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f2f4f7″ icon=”eye” expand_text=”Xem Tiếng Việt” collapse_text=”Ẩn Tiềng Việt” ]

“Hôn nhân của tôi không thú vị gì cả,” Bill nói với bạn Doug.
“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình” Doug đề nghị.
“Nhưng vợ tôi biết thì sao?”
“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong thời đại nào rồi, Bill . Hãy thử nói với cô ấy về điều đó!”
Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng à, anh nghĩ thêm một mối tình sẽ làm chúng ta gần nhau hơn.”
“Quên điều đó đi,” vợ anh nói. “Em đã thử rồi – và điều đó không hiệu quả tí nào.”

[/bg_collapse]

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.