Truyện Cười – HOW TO BUY A PRESENT? – THICHBLOG

Truyện Cười – HOW TO BUY A PRESENT?

A man walked into a department store and told an assistant he’d like to buy a present for his wife.
“Certainly, sir,” replied the assistant.
“Perhaps a dress or a blouse?”
“Anything,” said the man.
“And in what colour?”
“It doesn’t matter.”
“Size?”
“Immaterial.”
Seeing the assistant’s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she would always take it back to the shop and exchange it.
“Why don’t you get a gift voucher instead?” the assistant asked him.

“Oh no,” said the man. “That would be too impersonal.”

[bg_collapse view=”button-blue” color=”#f2f4f7″ icon=”eye” expand_text=”Xem Tiếng Việt” collapse_text=”Ẩn Tiềng Việt” ]

Mot ng i dàn ông di vào mot gian c&a hàng và nói vi ng i bán hàng ông ta muôn mua mot món quà cho v
.
“D
c, tha ông,” ng i bán hàng dáp. “Có
le mot cái áo dâm hay mot cái áo cánh d
c chang?”
“Gì cung d
c,” ng i dàn ông nói.
“Còn màu?”
“Không quan trng.”
“C-?”
“Chuyen nh.”
Thây s$ lúng túng ca ng i bán hàng,
ng i dàn ông gii thích rang moi khi ông ta mua
cho v
cái gì dó thì bà ta luôn dem nó tr l i shop và
doi.
“T i sao ông không mua mot phiêu dã tr
tiên thay vào dó?” ng i bán hàng hi.
“Ô không,” ng i dàn ông nói. “Nh thê thì
quá vô tình.”

[/bg_collapse]

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 832 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.