18 thành ngữ sử dụng phép so sánh với con vật – THÍCH BLOG

18 thành ngữ sử dụng phép so sánh với con vật

As black as crow ➡ Đen như quạ
As busy as a bee ➡ Chăm chỉ như ong
As cunning as a fox ➡ Ranh như cáo
As fat as a pig ➡ Béo như lợn
As fierce as a lion ➡ Dữ như cọp
As fierce as a tiger ➡ Ác như hùm
As slippery as an eel ➡ Trơn như lươn
As slow as a tortoise ➡ Chậm như rùa
As slow as a snail ➡ Chậm như sên
As stink as a polecat ➡ Hôi như chồn
As thick as ants ➡ Đông như kiến
As wet as a drowned rat ➡ Ướt như chuột lột
Like water off a duck’s back ➡ Như nước đổ đầu vịt
To sing like a bird ➡ Hót như chim
To stick like a leech ➡ Bám dai như đỉa
To swim like a fish ➡ Bơi như cá

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.