10 CÂU GIAO TIẾP KINH ĐIỂN ÁP DỤNG TRONG MỌI CUỘC THẢO LUẬN NƠI CÔNG SỞ – THICHBLOG.NET

10 CÂU GIAO TIẾP KINH ĐIỂN ÁP DỤNG TRONG MỌI CUỘC THẢO LUẬN NƠI CÔNG SỞ

1/ Let’s get down to the business, shall we?    
Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

2/ I need to discuss with you about some important problems    
Tôi cần thảo luận với anh về một số vấn đề quan trọng

3/ May I talk to you for a minute?    
Tôi có thể nói chuyện một phút với cô không?

4/ We need to promote the speed of business in this week    
Chúng ta cần đẩy mạnh tốc độ kinh doanh trong tuần này

5/ We need more facts and more concrete information 
Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn nữa

7/ The purpose of my discussion today is to…    
Mục đích của cuộc thảo luận ngày hôm nay là để….

8/ Now, let’s move on to…    
Bây giờ, hãy chuyển sang…

9/ If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them    
Nếu ai có câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng

10/ I’d like to conclude by…    
Tôi muốn kết luận là….

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.