18 thành ngữ sử dụng phép so sánh với con vật – THICHBLOG

18 thành ngữ sử dụng phép so sánh với con vật

As black as crow ➡ Đen như quạ
As busy as a bee ➡ Chăm chỉ như ong
As cunning as a fox ➡ Ranh như cáo
As fat as a pig ➡ Béo như lợn
As fierce as a lion ➡ Dữ như cọp
As fierce as a tiger ➡ Ác như hùm
As slippery as an eel ➡ Trơn như lươn
As slow as a tortoise ➡ Chậm như rùa
As slow as a snail ➡ Chậm như sên
As stink as a polecat ➡ Hôi như chồn
As thick as ants ➡ Đông như kiến
As wet as a drowned rat ➡ Ướt như chuột lột
Like water off a duck’s back ➡ Như nước đổ đầu vịt
To sing like a bird ➡ Hót như chim
To stick like a leech ➡ Bám dai như đỉa
To swim like a fish ➡ Bơi như cá

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.