20 mẫu câu pbải biết khi nói về sở thích! – THICHBLOG

20 mẫu câu pbải biết khi nói về sở thích!

Các mẫu câu HỎI về sở thích:
What do you like doing?
Bạn thích làm việc gì?

What sort of hobbies do you have?
Bạn có sở thích gì?

What do you get up to in your free time?
Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

Các cách đáp lại câu hỏi

In my free time, I…

Vào thời gian rảnh rỗi, mình….

When I have some spare time, I…
Khi mình có thời gian rảnh, mình…

When I get the time, I…
Khi mình có thời gian, mình…

I relax by (watching TV)
Tôi giải trí bằng cách (xem TV)

I’m interested in (+ noun / gerund)
Mình thích (+danh từ / danh động từ)

I’m keen on (+ noun / gerund)
Mình thích (+danh từ / danh động từ)

I’m into (+ noun / gerund)
Tớ đam mê (+danh từ / danh động từ)

I enjoy (+ noun / gerund)
Mình thích (+danh từ / danh động từ)

Cách nói về điều bạn không thích
I don’t like + N / V_ing…
Tôi không thích + Danh từ / V_ing…

I hate + N / V_ing…
Tôi ghét + N / V_ing…

I can’t stand + N / V_ing
Mình không thể chịu được + N / V_ing

Ví dụ:


I can’t stand him.
Tớ cực ghét anh ta.

Một số cách diễn đạt khác về sở thích
I am always ready for an journey.
Tôi luôn sẵn sàng cho một chuyến đi chơi.

I have a passion for traveling around the world.
Mình có niềm đam mê đi du lịch vòng quanh thế giới.

I have been collecting stamps for many years.
Mình đã sưu tầm tem được nhiều năm.

I sometimes go  to the cinema at weekends
Vào cuối tuần mình thường hay đi xem phim.

Music means the world to me
Âm nhạc là cả thế giới với tôi.

Learning English is fun.
Học tiếng Anh rất vui.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.