22 Câu Nói Bất Hủ Của Steve Jobs – THICHBLOG

22 Câu Nói Bất Hủ Của Steve Jobs

 

Steve Jobs (24 /2 /1955 –5/10/2011) là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính và công nghệ. Xem thêm thông tin ông tại Wiki.

Ông có rất nhiều câu nói bất hủ truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới, sau đây cùng xem qua 22 câu nói trong số đó.

1. Stay hungry, stay foolish.

Hãy luôn khao khát, hãy luôn dạy khờ.

2. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Thời gian của bạn là có hạn, cho nên đừng lãng phí nó vì sống cuộc  sống của người khác.

3. It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.

Rất là khó để thiết kế sản phẩn bằng những nhóm tập trung. Rất nhiều trường hợp người ta sẽ không biết mình cần gì cho đến khi chúng ta đưa sản phẩm cho  họ.

4. Software is the user experience. As the iPod and iTunes prove, it has become the driving technology not just of computers but of consumer electronics.

Phần mềm là sự trải nghiệm của người dùng. Như iPod và iTunes đã chứng minh, chúng đã trở thành công nghệ dẫn đầu không chỉ máy tính mà còn cả những thiết bị điện tử tiêu dùng.

5. Now when we see new things or opportunities, we can seize them. In fact, we have already seized a few, like desktop movies, wireless networking, and iTools. A creative period like this lasts only maybe a decade, but it can be a golden decade if we manage it properly.

Bây giờ khi chúng ta tìm thấy những điều mới hay những cơ hội, chúng ta có thể nắm bất chúng. Sự thật, chúng ta đã nắm bắt một vài, giống như những bộ phim trên máy tính để bàn, mạng không dây và iTools. Một giai đoạn sáng tạo như thế này có thể chỉ kéo dài một thập kỉ, nhưng nó có thể là một thập niên vàng nếu chúng ta quản lý nó hợp lý.

6. We tend to focus much more. People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done.

Chúng ta có khuynh hướng tập trung nhiều hơn nữa. Nhiều người nghĩ rằng sự tập trung có nghĩa là nói có với điều mà bạn có để tập trung. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng hay ho đang có. Bạn phải chọn cẩn thận. Tôi thật sự tự hào về nhiều điều chúng tôi không làm như những điều chúng tôi đã làm.

7. My job is to not be easy on people. My job is to make them better. My job is to pull things together from different parts of the company and clear the ways and get the resources for the key projects. And to take these great people we have and to push them and make them even better, coming up with more aggressive visions of how it could be.

Công việc của tôi thì không phải là làm dễ dàng cho nhiều người. Công việc của tôi là làm họ tốt hơn. Công việc của tôi là kết nối những phần khác nhau của công ty và làm rõ những cách thức và cấp nhân lực cho những dự án trọng điểm. Và để giữ được những người tuyệt vời và thúc đẩy họ và thậm chí làm họ tốt hơn, đưa ra những tầm nhìn năng nổ trở thành hiện thực.

8. I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm một điều gì đó và nó trở nên khá tốt đẹp, thế thì bạn nên làm điều gì khác tuyệt với hơn, không sống với nó quá lâu. Chỉ cần nghĩ ra cái gì nên làm kế tiếp.

9. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it, keep looking, don’t settle.

Cách duy nhất để được thỏa mãn thật sự là làm những gì mà bạn cho rằng nó là việc vĩ đại. Và cách duy nhất để làm việc vĩ đại là yêu thích những việc bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy nó, tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng dại.

10. Sometimes life hits you in the head with a brick, don’t lose faith.

Đôi khi cuộc đời đánh vào đầu bạn với một viên gạch, đừng mất niềm tin.

11. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, liệu tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm hôm nay?

12. Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me.

Trờ thành người giàu nhất trong nghĩa trang thì không là gì đối với tôi. Đi ngủ vào ban đêm và nghĩ rằng chúng ta đã làm điều tuyệt vời, điều đó mới quan trọng với tôi.

13. Deciding what not to do is as important as deciding what to do.

Quyết định những gì không làm thì cũng quan trọng như quyết định những gì cần làm.

14. We’re just enthusiastic about what we do.

Chúng tôi chỉ nhiệt tình về những gì chúng tôi làm.

15. Learn continually. There’s always one more thing to learn.

Học không ngừng. Luôn luôn có thêm một điều để học.

16. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.

Đừng để ý kiến của đám đông lấn áp tiếng nói trong bạn.

17. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid trap of thinking that you have something to lose. You are already naked. There’s no reason not to follow your heart.

Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy của suy nghĩ rằng bạn sẽ mất thứ gì đó. Bạn đã không còn gì. Nên không có lý do gì mà không nghe theo trái tim bạn.

18. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Đôi lúc khi bạn đổi mới, bạn mắc  phải sai lầm. Tốt nhất là thừa nhận nhanh chống, và tiếp tục cải tiến những đổi mới khác.

19. You have to have a lot of passion for what you are doing because it is so hard…if you don’t, any rational person would give up.

Bạn phải có niềm đam mê thật to lớn cho những gì bạn đang làm bởi vì nó quá khó…nếu bạn không có, bất kỳ một người có lý trí nào cũng sẽ bỏ cuộc.

20. Sometimes the first step is the hardest one. Just take it. Have the courage to follow your heart and intuition.

Đôi khi bước đầu tiên là bước khó nhất. Hãy giữ lấy nó. Hãy can đảm làm theo trái tim và trực giác của bạn.

21. Don’t worry about many things at once. Start small, think big.

Đừng lo lắng về nhiều điều cùng một lúc. Bắt đầu nhỏ, và nghĩ to.

22. People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick up carefully.

Người ta nghĩ rằng tập trung nghĩa là nói có với thứ mà mình có để tập trung vào nó. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là nói không với hàng trăng ý tưởng hay ho đang có. Bạn phải chọn một cách cẩn thận.

P/S: Văn dịch theo cái hiểu của mình, nếu đọc giả có cách dịch hay hơn, rất vui nhận được góp ý.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.