5 mẫu câu tiếng Anh để nói khi không hiểu – THICHBLOG

5 mẫu câu tiếng Anh để nói khi không hiểu

  1. Sorry, I didn’t understand. Can you explain that again? Xin lỗi, tôi không hiểu. Bạn có thể giải thích lại được không?
  2. I’m not sure I understood, could you [show me/demonstrate] how to do this task? Tôi không chắc tôi đã hiểu, bạn có thể chỉ tôi làm việc này thế nào?
  3. Sorry, could you please repeat that slower? Xin lỗi, bạn có thể lập lại chậm hơn?
  4. Could you please say that again slowly? Bạn có thể nói chậm lại được không?
  5. I think you mean… Is that correct? Tôi nghĩ ý bạn là….Thế có đúng không?

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.