Bạn sẽ nói gì khi muốn ngắt lời ai đó trong tiếng Anh? – THÍCH BLOG

Bạn sẽ nói gì khi muốn ngắt lời ai đó trong tiếng Anh?

 1. Excuse me/Sorry for butting in but…
  Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng…
 2. Just a moment, I’d like to…
  Chỉ một chút thời gian thôi, tôi muốn…
 3. Can I just butt in for a second?
  Tôi có thể ngắt lời một chút được không?
 4. I’m sorry to interrupt, but…
  Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng…
 5. Excuse me (name), may I add to that…?
  Xin lỗi (tên), tôi có thể thêm [ý kiến] vào đó không?
 6. Wait a minute (impolitely)
  Chờ một phút (cách nói không lịch sự)
 7. Do you mind if I just say…
  Bạn có phiền nếu tôi nói….
 8. What are you talking about? (impolitely)
  Bạn đang nói về cái gì vậy (cách nói không lịch sự)
 9. If I can just stop you for a moment…
  Nếu tôi có thể ngắt lời bạn một chút…
 10. Can I add something here?
  Tôi có thể thêm gì đó vào đây không?

Theo: TOPICA Native

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.