Bạn sẽ nói gì khi muốn ngắt lời ai đó trong tiếng Anh? – THICHBLOG

Bạn sẽ nói gì khi muốn ngắt lời ai đó trong tiếng Anh?

 1. Excuse me/Sorry for butting in but…
  Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng…
 2. Just a moment, I’d like to…
  Chỉ một chút thời gian thôi, tôi muốn…
 3. Can I just butt in for a second?
  Tôi có thể ngắt lời một chút được không?
 4. I’m sorry to interrupt, but…
  Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng…
 5. Excuse me (name), may I add to that…?
  Xin lỗi (tên), tôi có thể thêm [ý kiến] vào đó không?
 6. Wait a minute (impolitely)
  Chờ một phút (cách nói không lịch sự)
 7. Do you mind if I just say…
  Bạn có phiền nếu tôi nói….
 8. What are you talking about? (impolitely)
  Bạn đang nói về cái gì vậy (cách nói không lịch sự)
 9. If I can just stop you for a moment…
  Nếu tôi có thể ngắt lời bạn một chút…
 10. Can I add something here?
  Tôi có thể thêm gì đó vào đây không?

Theo: TOPICA Native

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.