Cách dùng Very, Too, Enough – THICHBLOG

Cách dùng Very, Too, Enough

Cách sử dụng “Very”
Very được dùng trước tính từ, trạng từ và mang sắc thái khách quan. Sự việc đằng sau đó có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nó dùng để nhấn mạnh từ vựng mà nó bổ nghĩa.
Ví dụ:
He is very intelligent.
Anh ấy rất thông minh.

This car is very expensive.
Chiếc ô tô này rất đắt.

Cách sử dụng “Too”
Too được dùng trước tính từ hoặc trạng từ, nó mang sắc thái tiêu cực. Nó được dùng để diễn tả trạng thái dư quá mức mà chúng ta cần hay mong muốn.
Cấu trúc hay gặp của từ “too”:
S be too adj/ adv (for sb) to V
Ví dụ:
This job is too difficult for me to finish it before 7 p.m today.
Công việc này quá khó để tôi có thể kết thúc nó trước 7 giờ tối nay.
Ví dụ cho “No” và “Not”
Chúng ta dùng enough trước một danh từ nhưng sau một tính từ hoặc trạng từ để nói về điều gì đó vừa đủ với nhu cầu mà chúng ta muốn.
Cấu trúc hay gặp của “enough”:
S V adj/ adv enough (N) (for sb) to V
Ví dụ:
Do you have enough money to buy that house?

Cậu có đủ tiền để mua căn nhà đó không?
This cake is big enough for us to eat.
Chiếc bánh này đủ lớn để cho chúng ta ăn.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.