Những Cách Nói Cảm Ơn Trong Tiếng Anh Theo Tình Huống – THICHBLOG.NET

Những Cách Nói Cảm Ơn Trong Tiếng Anh Theo Tình Huống

General – Cách nói cảm ơn thông dụng, dùng trong hầu hết các trường hợp.

Thank you.
Thanks a lot.
Thank you very much.

Help – Cách cảm ơn khi ai đó giúp đỡ mình.

Thank you for your help.
Thanks a lot for your help.
Thank you. You are so helpful.
Thanks a lot for your help, you are very kind.
Thank you. You are so kind and helpful.
Ooh … thank you very much for your help.
Thank you very much for your help.
How kind you are to help me. Thank you.
Thank you for helping me during my difficult time.
I cannot succeed without your help. Thank you very much.

Time – Những cách nói cảm ơn khi ai đó dành thời gian cho mình.

Thank you for your time.
Thank you for your precious time.
Thank you for spending a great time with me.
Thank you for giving me change to talk in a few minutes.
Thank you for spending time with me.

Visit – Những cách nói cảm ơn khi ai đó đến thăm mình.

Thank you for visiting me.
Thank you for your visit.
Thank you for taking the trouble to visit me. I appreciate it very much.
Thank you for spending your time to visit me.
Thank you for such a lovely visit.

Love – Những câu nói cảm ơn liên quan đến tình yêu.

How great is your love to me my dear. Thank you so much.
You love enlighten my love. Thank you dear.
How great is your love to me. Thank you my darling.
Thank you for to be a part of my life. I love you.
Thank you for loving kindness.
How great is your love my dear. Thanks a lot.

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.