Đừng để rào cản tiếng Anh chôn vùi quan điểm cá nhân của bạn! – THICHBLOG

Đừng để rào cản tiếng Anh chôn vùi quan điểm cá nhân của bạn!

Cách trình bày quan điểm của bạn
1. It seems to me that …
Với tôi, dường như là…

2. I am of the opinion that …/ I take the view that …
Ý kiến của tôi là/ Tôi nhìn nhận vấn đề này là …

3. My personal view is that …
Quan điểm của riêng tôi là…

4. In my experience …
Theo kinh nghiệm của tôi thì…

5. As far as I understand/ can see …
Theo như tôi hiểu thì…

6. As far as I know…/ From what I know…
Theo tôi biết thì…/ Từ nhừng gì tôi biết thì…

7. If I am not mistaken…
Nếu tôi không nhầm thì…

8. I believe one can (safely) say…
Tôi tin rằng…

9. I cannot deny that…
Tôi không thể phủ nhận rằng…

10. I am of mixed opinions (about/ on)…
Tôi đang phân vân về việc…

Chỉ ra điều hiển nhiên
11. The fact is that…
Thực tế là…

12. It is obvious that…
Hiển nhiên là…

13. It is certain that…
Tất nhiên là…

14. One can say that…
Có thể nói là…

15. It is clear that…
Rõ ràng rằng…

16. This proves that…
Điều này chứng tỏ rẳng…

17. There is no doubt that…
Không còn nghi ngờ gì nữa…

18. What it comes down to is that…
Theo những gì được truyền lại thì…

Những cách đưa ra quan điểm khác
19. It is thought/ considered that…
Người ta nghĩ/ cho là…

20. Some people say that…
Nhiều người cho rằng…

21. It is generally accepted that…
Điều được nhiều người chấp nhận là…

22. It goes without saying that…
Không có gì phải bàn về việc…

23. If I might add something…
Nếu tôi mà có bổ sung thì…

24. Sorry to interrupt, but…
Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà…

_Theo: TOPICA Native_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.