Học các mẫu câu hay trong lời bài hát – THICHBLOG

Học các mẫu câu hay trong lời bài hát

1.Wise men say only fools rush in.
Những người khôn ngoan nói rằng chỉ những kẻ ngốc mới lao vào.
“Wise man”
nghĩa là “người khôn ngoan”.“Rush in” nghĩa là “lao vào”. Câu trên có nghĩa là “lao vào tình yêu một cách vội vàng”.
Ví dụ:
Don’t make a fool of me. Đừng biến tôi thành tên ngốc.

2. I can’t help falling in love with you.
Tôi không thể ngăn mình yêu em.
[Can’t help + V-ing] có nghĩa là “không thể không làm, không thể ngăn mình…”, một dạng tương tự là [can’t help + but + V infinitive].
[Fall in love with + somebody] là thành ngữ rất phổ biến, có nghĩa là “phải lòng ai đó, yêu ai đó”.
Ví dụ:
I can’t help laughing. Tôi không thể không cười.

3. Like a river flows surely to the sea, darling so it goes. 
Như dòng sông hẳn nhiên phải chảy ra biển cả, em yêu ơi, tình yêu cũng thế.
“Like” là động từ có nghĩa là “thích, yêu thích”, nhưng khi là giới từ thì sẽ có nghĩa là “giống với, giống như”, còn khi là danh từ thì có nghĩa là “người thuộc loại như, vật thuộc loại như”. Cấu trúc [like + S + V] có nghĩa là “giống như…”.
“So it goes – điều đó cũng diễn ra như vậy”. Ở đây, “it” thay thế cho “love”, nghĩa là “tình yêu”.
Ví dụ:
I can’t do it like you do.Tôi không thể làm giống như bạn.

4. Some things are meant to be.
Có những thứ sinh ra vốn vậy.
[Be meant to + V infinitive] có dạng bị động, có nghĩa là “sinh ra là để, nhất định phải, tự nhiên phải”.
Ví dụ:
He was meant to be a doctor. Anh ta sinh ra là để làm bác sĩ.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.