Học các mẫu câu hay trong lời bài hát – THÍCH BLOG

Học các mẫu câu hay trong lời bài hát

1.Wise men say only fools rush in.
Những người khôn ngoan nói rằng chỉ những kẻ ngốc mới lao vào.
“Wise man”
nghĩa là “người khôn ngoan”. “Rush in” nghĩa là “lao vào”. Câu trên có nghĩa là “lao vào tình yêu một cách vội vàng”.
Ví dụ:
Don’t make a fool of me. Đừng biến tôi thành tên ngốc.
2. I can’t help falling in love with you.