Mẫu câu hỏi thăm về công việc trong tiếng Anh – THICHBLOG.NET

Mẫu câu hỏi thăm về công việc trong tiếng Anh

1.  How is everything going?

Mọi chuyện thế nào rồi?

2. I’m an office worker in Human Rerource Department.
Tôi là nhân viên văn phòng ở Phòng Hành chính Nhân sự.

3. I’m Tran Manh Dung.Please call me Dung. I’m in IT Department.
Tôi là Trần Mạnh Dũng. Cứ gọi tôi là Dũng. Tôi ở phòng IT.

4. What’s your position?
Vị trí của cô là gì?5. How long have you worked there?
Anh làm việc ở đây được bao lâu rồi?6. For 2 years.So, if you have any problem related to IT, please call me.
Khoảng 2 năm. Vậy, nếu cô có bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến IT, vui lòng gọi tôi.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.