Mẫu câu khi muốn đưa ra đề nghị khi đàm phán – THICHBLOG

Mẫu câu khi muốn đưa ra đề nghị khi đàm phán

1. We’re interested in buying 10 cars.
Chúng tôi muốn mua 10 chiếc xe hơi.

2. We must have delivery as soon as possible.
Chúng tôi phải được giao hàng sớm nhất có thể.

3. We could possibly deliver by August.
Chúng tôi có thể giao hàng trước tháng Tám.

4. That could be all right, as long as you pay more for a longer period.
Như vậy cũng được, với điều kiện anh phải trả nhiều hơn nếu thời gian kéo dài hơn.

5. We can do that, providing you make a down payment.
Chúng tôi có thể chấp nhận, miễn là anh đặt cọc trước.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.