16 Câu Nói Tiếng Anh Hay Hề Tinh Thần Làm Việc Nhóm – THÍCH BLOG

16 Câu Nói Tiếng Anh Hay Hề Tinh Thần Làm Việc Nhóm

 TEAM = Together Everyone Archives More.

1. Teamwork makes common people achieve uncommon results _ Venkit

Làm việc nhóm làm cho những người bình bường cùng đạt kết quả phi thường.

2. Individual commitment to a group effort–that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work. –Vince Lombardi

Cam kết cá nhân vào nỗ lực nhóm — đó là thứ làm nên một công việc nhóm, một công việc công ty, một công việc xã hội, một việc làm văn minh.

3. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.