16 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tinh Thần Làm Việc Nhóm – THICHBLOG

16 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tinh Thần Làm Việc Nhóm

TEAM = Together Everyone Archives More.

1. Teamwork makes common people achieve uncommon results _ Venkit

Làm việc nhóm làm cho những người bình bường cùng đạt kết quả phi thường.

2. Individual commitment to a group effort–that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work. –Vince Lombardi

Cam kết cá nhân vào nỗ lực nhóm — đó là thứ làm nên một công việc nhóm, một công việc công ty, một công việc xã hội, một việc làm văn minh.

3. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. –Michael Jordan

Năng lực chiến thắng những cuộc thi đấu, nhưng làm việc nhóm và sự thông minh giành chức quán quân.

4. Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results. –Andrew Carnegie

Sự chung sức là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng để chuyển thành tự cá nhân về mục tiêu tổ chức. Đó là nhiên liệu cho phép những người tầm thường đạt được kết quả phi thường.

5. Alone we can do so little, together we can do so much. –Helen Keller

Một mình chúng ta có thể làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều.

6. Remember, teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability. –Patrick Lencioni

Nhớ rằng, sự chung sức bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm điều đó là vượt qua sự bảo thủ của mỗi người.

7. I invite everyone to choose forgiveness rather than division, teamwork over personal ambition. –Jean-Francois Cope

Tôi yêu cầu mọi người chọn sự tha thứ hơn là sự bất đồng, sự chung sức vượt qua tham vọng cá nhân.

8. None of us is as smart as all of us. –Ken Blanchard

Không ai trong chúng ta thì thông minh bằng tất cả chúng ta.

9. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. –Henry Ford

Đến với nhau là một sự bắt đầu, giữ được nhau là sự tiến bộ. Làm việc cùng nhau là thành công.

10. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. –Henry Ford

Nếu mỗi người cùng nhau tiến lên, thì thành công sẽ tự tìm đến.

11. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. –Phil Jackson

Sức mạnh của nhóm là mỗi cá nhân độc lập. Sức mạnh của mỗi cá nhân là một nhóm.

12. Collaboration allows teachers to capture each other’s fund of collective intelligence. –Mike Schmoker

Sự cộng tác cho phép giáo viên nắm bắt được sự sáng suốt của tập thể.

13. It takes two flints to make a fire. –-Louisa May Alcott

Cần có 2 viên đá để tạo nên lửa.

14. Unity is strength. . . when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. –Mattie Stepanek

Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự nỗ lực chung và sự cộng tác, những điều tuyệt vời đều có thể đạt được.

15. To me, teamwork is the beauty of our sport, where you have five acting as one. You become selfless. –Mike Krzyzewski

Đối với tôi, sự chung sức là vẻ đẹp của môn thể thao, nới mà 5 người hành động như một. Bạn luôn nghĩ đến người khác.

16. The best teamwork comes from men who are working independently toward one goal in unison. –James Cash Penney

Sự cùng nỗ lực tốt nhất đến từ những người làm việc độc lập với một mục tiêu giống nhau.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.