Những mẫu câu về cách chào hỏi khi mới gặp mặt – THICHBLOG.NET

Những mẫu câu về cách chào hỏi khi mới gặp mặt

1. You are welcomed to visit our company.
Chào mừng anh đến thăm công ty.

2. I’ve been looking forward to meeting you.
Tôi rất mong chờ được gặp anh.

3. I’m honored to meet you.
Thật vinh hạnh được gặp anh.

4. Mr. Douglas, I’ve been informed of your visit.
Anh Douglas, tôi đã được báo về chuyến tham quan của anh.

5. I know you very well as an expert in telecommunication.
Tôi biết anh là một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông.

6. I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
Tôi vẫn luôn hy vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty anh.

7. Lyn Brown. I’m in production department. I supervise quality control. 
Lyn Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lý chất lượng.

8. I am in charge for the sales in Hanoi.
Tôi là người phụ trách bán hàng ở Hà Nội.

9. This is our sale manager, Mr. Dao.
Đây là giám đốc bán hàng của chúng tôi, anh Đào.

10. Let’s get down to the business, shall we?
Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

_Nguồn: TopicaNative_

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.