Thời tiết đẹp, cuối tuần và Tiếng Anh – THÍCH BLOG

Thời tiết đẹp, cuối tuần và Tiếng Anh

1/ Hỏi về thời tiết nói chung

Để hỏi về thời tiết nói chung, bạn có thể sử dụng 2 mẫu câu sau:

How’s the weather?
Thời tiết hiện tại thế nào?

What’s the weather like?
Thời tiết đang thế nào nhỉ?

2/ Hỏi về nhiệt độ

Bên cạnh việc hỏi về tình trạng thời tiết chung chung, bạn cũng có thể hỏi về nhiệt độ cụ thể ở một nơi nào đó bằng mẫu câu hỏi sau:

What’s the temperature? 
Nhiệt độ hiện đang là bao nhiêu?

What temperature do you think it is?
Bạn nghĩ hiện tại trời đang bao nhiêu độ?

3/ Hỏi về thời tiết ở một địa điểm nhất định

Để hỏi về thời tiết ở một địa điểm, thành phố hoặc quốc gia cụ thể, bạn sử dụng mẫu câu hỏi:

What’s the weather like in + địa điểm cụ thể (thành phố, quốc gia)?
Thời tiết ở _______ như thế nào?

How’s the weather in + địa điểm cụ thể (thành phố, quốc gia)?
Thời tiết ở _______ như thế nào?

What’s the weather like in New York?
Thời tiết ở New York thế nào?

How’s the weather in Hanoi?
Thời tiết ở Hà Nội ra sao?

4/ Mẫu câu giao tiếp về thời tiết

A: How the wether there today?
Thời tiết hôm nay thế nào? 

B: It’s really cold. The sky is cloudy.
Trời rất lạnh và nhiều mây.

A: Awful weather, isn’t it? Think it’s gonna be better in the afternoon?
Thời tiết tệ nhỉ? Cậu có nghĩ nó sẽ tốt hơn vào chiều nay không? 

B: I don’t think so. What’s the temperature?
Mình không nghĩ vậy. Nhiệt độ bây giờ thế nào?

A: It’s about 15 degrees now, it’s colder than yesterday.
Khoảng 15 độ, lạnh hơn hôm qua. 

B: Have you heard what the wether is going to be like tomorrow?
Cậu nghe gì về thời tiết ngày mai chưa?

A: No, I haven’t.
Không, mình chưa. 

_TOPICA Native_

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.