3 lệnh cơ bản của Jenkins trên Windows – THICHBLOG.NET

3 lệnh cơ bản của Jenkins trên Windows

  1. Dùng lệnh cmd để mở command line
  2. Dung lệnh cd để di chuyển đến thư mục cài đặt jenkins
  3. 3 lệnh cơ bản để thao tác với Jenkins trên Windows:
  • Khởi động Jenkins: jenkins.exe start
  • Tắt Jenkins: jenkins.exe stop
  • Khởi động lại Jenkins: jenkins.exe restart

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.