8 phương thức cơ bản trên trình duyệt trong Java Webdriver – THÍCH BLOG

8 phương thức cơ bản trên trình duyệt trong Java Webdriver

Sau đây là 8 phương thức trình duyệt cơ bản (browser command) trong Java Webdriver:

Get();

Mở ứng dụng web trong trình duyệt web.

getCurentURl();

Lấy URL của website hiện hành.

getTitle()

Lấy title của website hiện hành.

getPageSource()

Lấy mã nguồn của website hiện hành.

manage()

Phương thức này sẽ cung cấp các phương thức để mình làm việc với trình duyệt như cookies, hay window size.

findElement()

Tìm kiếm web element trên website hiện hành.

Quit();

Tắt driver và đóng tất cả cửa sổ liên quan.

Close();

Chỉ đóng cửa sổ hiện hành và thoát khỏi trình duyệt nếu cửa sổ hiện hành là cửa sổ cuối.

Sau đây là Java code thể hiện các phương thức:

package webdriver;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class BrowserCommands {

	public static void main(String[] args) {

		System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "./src/webdriver/chromedriver.exe");
		WebDriver driver = new ChromeDriver();
		driver.get("https://www.google.com");
		System.out.println(driver.getTitle());
		System.out.println(driver.getCurrentUrl());
		System.out.println(driver.getPageSource());
		driver.manage().window().maximize();
		driver.findElement(By.id("lst-ib"));
		driver.quit();
		// driver.close();

	}

}

 

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 829 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.