AutoHotKey – Trợ Thủ Đắc Lực Cho Manual Testing – THICHBLOG

AutoHotKey – Trợ Thủ Đắc Lực Cho Manual Testing

Tải ứng dụng tại https://www.autohotkey.com/

Sau khi cài đặt và khởi chạy ứng dụng, dưới system tray sẽ có biểu tượng của ứng dụng như bên dưới:

Chọn “Edit this script”

Mình nhập 1 đoạn code có nội dung như sau:

::.d:: ; This hotstring replaces "dd" with the current date and time via the commands below.
FormatTime, CurrentDateTime,,MM/dd/yyyy

SendInput %CurrentDateTime%
return

Đoạn code này có nghĩa là mình gõ .d sau đó gõ khoảng trắng thì sẽ xuất ra ngày giờ hiện tại.

Save tập tin lại và chọn “Reload This Script”

Bây giờ chỉ cần mở bất kỳ ứng dụng nào và gõ key đã tạo để xem thành quả nhé.

Happy Testing!

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.