Cách khởi tạo IE browser trong Selenium Webdriver – THICHBLOG.NET

Cách khởi tạo IE browser trong Selenium Webdriver

Để khởi tạo IE trong Webdriver thì phức tạp hơn trong FF hay Chrome. Bài viết này sẽ nêu rõ từng bước để khởi tạo IE.

Bước 1: Khởi động IE và cấu hình như sau: Vào Tools -> Internet Options -> Security -> Đánh dấu ‘Enable Protected Mode’ như hình bên dưới

Bước 2: SetProperties cho IE sử dụng phương thức System.setProperty()

Bưới 3: Khởi tạo DesiredCapabilities và đặt InternetExplorerDriver.INTRODUCE_FLAKINESS_BY_IGNORING_SECURITY_DOMAINS về giá trị ‘true’

Bước 4: Khởi tạo Webdriver

Bên dưới là đoạn Java code đầy đủ mở 1 trang web bằng IE

package training;package training;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.ie.InternetExplorerDriver;
import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;

public class LauchIE {

public static void main(String[] args) {
System.setProperty("webdriver.ie.driver", "../SeleniumWebDriverPractice.Training/libs/IEDriverServer64.exe");
DesiredCapabilities capabilities = DesiredCapabilities.internetExplorer();
capabilities.setCapability(InternetExplorerDriver.INTRODUCE_FLAKINESS_BY_IGNORING_SECURITY_DOMAINS, true);
WebDriver driver = new InternetExplorerDriver(capabilities); 
driver.get("http://thichblog.net");
}
}

Xem video demo tại đây:

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.