Cách tạo dummy data trong Windows và Linux bằng câu lệnh – THICHBLOG.NET

Cách tạo dummy data trong Windows và Linux bằng câu lệnh

Trong thực tế khi kiểm thử phần mềm ta cần tạo dữ liệu giả (dummy data) để test chức năng. Trong bài này sẽ tạo dummy data với phần mở rộng (file extension) và dung lượng (file size).

Và tập tin tạo ra sẽ empty và data này thích hợp trong trường hợp cần kiểm tra tính đúng đắn của định dạng tập tin và dung lượng có thể chấp nhận của tập tin (max file size).

1. Trong Windows:

Mở command line (Windows + R, gõ cmd rồi enter)

Nhập câu lệnh theo cú pháp: fsutil file createnew [filePath] [fileSize]

[filePath] – là đường dẫn và tên của tập tin muốn lưu trữ

[fileSize] – là dung lượng của tập tin muốn tạo (đơn vị KB)

Ví dụ mình muốn tạo một tập tin test.txt có dung lượng 50MB lưu trong ổ đĩa D, cú pháp sẽ như sau:

fsutil file createnew d:\\test.txt 52428800

2. Trong Linux:

touch example.file

mkfile 24m outputfile.out

truncate -s 24m example.file

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.