Tạo dữ liệu giả cho testing trong Windows – THICHBLOG

Tạo dữ liệu giả cho testing trong Windows

Trong windows, cho phép chúng ta tạo ra các tập tin với kích thước cho trước, với cách này, chúng ta sẽ dễ dàng tạo ra các tập tin có dung lượng mong muốn phục vụ cho việc testing.

Cú pháp:

fsutil file createnew [filePath] [fileSize]

filePath: bao gồm đường dẫn muốn lưu tập tin được tạo bao gồm tên và đuôi (extension) của tập tin.

fileSize: dung lượng tập tin tính bằng byte

Ví dụ:

1. Mở command line bằng phím tắt (Windows + R)

2. Gỏ cmd và nhấn enter

3. Dán câu lệnh bên dưới vào và enter

fsutil file createnew d:\\test.txt 1024

Kết quả là tập tin sẽ được tạo trong thư mục D có dung lượng 1KB và không có nội dung.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.