Test oracle là gì? – THICHBLOG.NET

Test oracle là gì?

Test Oracle is a mechanism, different from the program itself, that can be used to test the accuracy of a program’s output for test cases. Conceptually, we can consider testing a process in which test cases are given for testing and the program under test. The output of the two then compares to determine whether the program behaves correctly for test cases.

Test Oracle là một cơ chế khác với bản thân chương trình, và được sử dụng để kiểm tra sự chính xác của kết quả các trường hợp kiểm thử.

Thuật ngữ “test oracle” lần đầu tiên được giới thiệu trong một bài báo của William E. Howden. Sau đó, Elaine Weyuker đã khám phá ra các phân loại khác nhau của “test oracle”.

Một định nghĩa khác về test oracle là:

“A source to determine expected results to compare with the actual result of the software under test. An oracle may be the existing system (for a benchmark), other software, a user manual, or an individual’s specialized knowledge, but should not be the code.

ISTQB Glossary definition

In short, Where you get your ‘expected results’ defined form is what a test oracle is.

Hình sau sẽ thể hiện rõ test oralce hoạt động như thế nào:

Lightbox
(Nguồn: internet)

Tóm lại, test oracle là:

  • Một nguồn để xác định kết quả đầu ra của hệ thống.
  • Hoặc một hệ thống đã tồn tại dùng để làm chuẩn.
  • Các phần mềm, hướng dẫn sử dụng hoặc hiểu biết cá nhân về hệ thống. Nhưng không phải là mã nguồn của chương trình được kiểm thử.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.