Webdriver – 8 Bước Cài Đặt Và Cấu Hình Cho Selenium Webdriver Java Project – THICHBLOG.NET

Webdriver – 8 Bước Cài Đặt Và Cấu Hình Cho Selenium Webdriver Java Project

(Bài viết này dựa trên Windows, nên cấu hình Path, Java_home có thể khác trên những hệ điều hành khác)

Bước 1: Download java

Bước 2: Set Environment Varibles

Bước 3: Download thư viện Selenium

Bước 4: Download Eclipse

Bước 5: Tạo Java project

Bước 6: Import thư viện của Selenium vào Project

Bước 7: Code cho dự án

Bước 8: Run project

Chi tiết các bước:

Bước 1: Download Java

Tải Java JDK tại đây: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Sau khi tải JDK thì tiếp tục để cài đặt như bình thường.

Bước 2: Set Environment Variables

Sau khi cài đặt JDK thì cấu hình biến Path, Java_Home cho Java theo các bước sau:

Vào Control Panel -> System -> Advance system settings -> Advanced -> Environment Variables..

Trong ‘System variables’, đảm bảo là JAVA_HOME và PATH được cấu hình như bên dưới:

Bước 3: Download thư viện Selenium và Chrome driver

(version có thể thay đổi) tại http://www.seleniumhq.org

 

 

Bước 4: Download Eclipse

Tải Eclipse tại đây:  http://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/

Sau khi tải Eclipse xong, giải nén và chạy tập tin eclipse.exe

Bước 5: Tạo Java Project

Đặt tên cho project:

Tiếp tục chọn ‘Finish’

Bước 6: Import thư viện của Selenium vào Project

Nhấp phải vào project trong eclipse: Build Path -> Configure Build Path…-> Libraries -> Add External JARS -> Tìm đến file selenium-server-standalone-3.0.1.jar

Copy tập tin ‘chromedriver.exe’ bỏ vào thư mục default.

Bước 7: Code cho dự án

Tạo Java Class và nhập vào dòng code đơn giản như sau để mở trình duyệt Chrome và mở trang google.

Bước 8: Run project

Để chạy chương trình, nhấp phải vào trên java class chọn Run As -> Java Application.

Thế là đã hoàn tất quá trình cài đặt và khởi tạo một dự án Webdriver đơn giản.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.