Webdriver – Sự khác biệt giữa close() và quit() – THICHBLOG.NET

Webdriver – Sự khác biệt giữa close() và quit()

Trong selenium webdriver, một phiên làm việc của browser có thể được đóng bằng 2 commands: close() và quit().

Sau đây là chi tiết hơn về cách dùng và mục đích sử dụng của 2 phương thức này.

close()

close() sẽ đóng browser hiện hành đang active. Trong quá trình automation, nếu có nhiều browser window được mở thì close() chỉ đóng window hiện hành mà thôi.

Đoạn code dùng hàm close() như sau:

driver.close()

quit()

phương thức quit() sẽ gọi phương thức driver.dispose(), nó sẽ đóng tất cả browser window và kết thúc phiên làm việc của webdriver. Giải thoát bộ nhớ. Nếu không dùng hàm quit() có thể bị lỗi memory leak errors nếu file tạm trong qua trình automation của trình duyệt sinh ra quá nhiều.

Đoạn code dùng hàm quit() như sau:

driver.quit()

Nếu trong quá trình automation mà chỉ có 1 browser window được mờ thì close() và quite() về bản chất thì giống như nhau, nó chỉ khác biệt nếu có nhiều hơn 1 browser window được mở trong quá trình automation.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.