11 câu nói giúp vực dậy tinh thần khi gặp thất bại – THICHBLOG

11 câu nói giúp vực dậy tinh thần khi gặp thất bại

Everything is hard before it is easy

“Mọi thứ đều khó khăn trước khi trở nên dễ dàng”

          (Johann Wolfgang von Goethe)

“Success is not built on success. Not great success. Great success is built on failure, frustration, even catastrophe.”

“Thành công không được xây dựng từ thành công. Càng không phải đại thành công. Mà đại thành công có được chính từ thất bại, thất vọng và thậm chí từ thảm họa”.

(Sumner Redstone)

“My great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure.”

“Trước tiên điều tôi muốn biết không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.”

(Abraham Lincoln)

“Failure is the condiment that gives success its flavor”.

“Thất bại là gia vị tạo nên sự ngon miệng của thành công”.

(Truman Capote)

“Please know that I am aware of the hazards. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be a challenge to others”.

“Tôi biết thế nào là nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó vì tôi muốn thế. Phụ nữ cũng như đàn ông, phải thử thách bản thân mình. Khi họ gặp thất bại, thất bại đó sẽ là một thử thách đối với những người khác”.

(Amelia Earhart)

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up”.

“Sự thất bại đến với nhiều người là khi họ không nhận ra họ đã ở gần thành công như thế nào trong giây phút quyết định từ bỏ”.

                                                                                (Thomas Edison)

“Mistakes are the portals of discovery”.

“Sai lầm là cánh cổng của khám phá”.

(James Joyce)

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything—all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure—these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.”

“Hãy luôn nhớ rằng mình sẽ chết chính là công cụ quan trọng nhất để giúp tôi đưa ra những quyết định lớn trong cuộc sống. Vì hầu như tất cả mọi thứ – tất cả những mong đợi, niềm kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – những thứ này sẽ biến mất khi bạn đối mặt cái chết, chỉ còn lại những gì thật sự quan trọng”.

(Steve Jobs)

“I hope you live a life you’re proud of. If you find that you are not, I hope you have the strength to start all over again”.

“Tôi hy vọng rằng bạn đang sống một cuộc đời mà bạn thấy tự hào. Nếu không cảm thấy như vậy, tôi mong bạn có đủ sức mạnh để bắt đầu lại mọi thứ”.

(Eric Roth, The Curious Case of Benjamin Button)

“You’ve got to experience failure to understand that you can survive it”.

“Phải trải qua thất bại bạn mới biết được mình có thể vượt qua nó”.

(Tina Fey)

“Everything you want is on the other side of fear”.

“Tất cả những gì bạn muốn đang nằm ở phía bên kia của nỗi sợ”.

(Jack Canfield)

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.