14 Câu Nói Triết Lý Sâu Sắc của Jin Rohn – THICHBLOG.NET

14 Câu Nói Triết Lý Sâu Sắc của Jin Rohn

Những câu nói triết lý sâu sắc của Jin Rohn – ông là một diễn giả truyền động lực nổi tiếng.

Don’t wish it was easier wish you were better. Don’t wish for less problems wish for more skills. Don’t wish for less challenge wish for more wisdom.

Đừng ước cuộc sống dễ dàng hơn, hãy ước bạn giỏi hơn. Đừng mong ít vấn đề hơn, mong bạn có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước ít thử thách mà hãy ước bạn có nhiều trí tuệ hơn.

Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

Thái độ chính là cây cầu giữa mực tiêu và thành quả.

Failure is not a single, cataclysmic event, you don’t fail overnight. Instead, failure is a few errors in judgment, repeated every day.

Thất bại không phải là một sự kiện đơn thuần, mang tính đột xuất, bạn không thất bại chỉ sau một đêm. Thay vào đó, thất bại được hình thành bởi những lỗi nhỏ lặp lại mỗi ngày.

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

Nếu bạn không tự chủ được kế hoạch cuộc đời bạn, cơ hội bạn sẽ trở thành kế hoạch của một ai đó. Và hãy đoán xem, những gì mà họ lên kế hoạch cho bạn? Sẽ không nhiều.

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Động lực là những gì bạn cần để bắt đầu. Thói quen là điều giúp bạn tiếp tục.

Learn how to be happy with what you have while pursue all that you want.

Hãy học cách để hạnh phúc với những gì mình có trong khi theo đuổi những gì bạn muốn.

You are the average of the five people you spend the most time with.

Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian gần gũi nhất.

Take care of your body. It’s the only place you have to live.

Hãy chăm sóc bản thân của bạn. Nó là nơi duy nhất bạn phải sống.

Formal education will make you a living; self- education will make you of fortune.

Giáo dục truyền thống sẽ tạo cho bạn cuộc sống; việc tự học sẽ tạo cho bạn gia tài.

If you want to be a leader who attracts quality people, the key is to become a person of quality yourself.

Nếu bạn muốn trở thành một người lãnh đạo thu hút những người chất lượng, yếu tố chính là bạn phải trở thành một người chất lượng.

You cannot make progress without making decisions.

Bạn không thể phát triển mà không ra quyết định.

Motivation alone is not enough. If you have an idiot and you motivate him, now you have a motivated idiot.

Động lực thôi thì vẫn chưa đủ. Nếu bạn có một thằng đần và bạn mang động lực cho nó, bây giờ bạn có một thằng đần có động lực.

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.

Cái thử thách của kỹ năng lãnh đạo là hãy trở nên mạnh mẽ, nhưng không thô lỗ; hãy tử tế, nhưng không yếu đuối, hãy can đảm nhưng đừng hung bạo, hãy suy nghĩ chin chắn nhưng đừng lười biếng, hãy khiêm tốn nhưng đừng rục rè, hãy tự hào về bản thân nhưng đừng quá kiêu căng, có sự hài hước nhưng đừng quá chớn.

You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.

Bạn phải có trách nhiệm với bản thân bạn. Bạn không thể thay đổi tình huống, mùa, hay cơn gió, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân bạn. Đó là thứ mà bạn có trách nhiệm.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.