6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN HỢP TÁC – THICHBLOG

6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN HỢP TÁC

1. Không hợp tác với người có tính tư lợi quá nặng, vì họ không nhìn thấy công sức bỏ ra của người khác mà chỉ bận tâm đến được mất của bản thân.
2. Không hợp tác với người mà trong lòng không có sứ mệnh gì, vì họ sẽ lấy việc kiếm tiền làm mục đích sống.
3. Không hợp tác với người không có tình người, vì ở cùng nhau sẽ không vui vẻ.
4. Không hợp tác với người có suy nghĩ tiêu cực, vì họ sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực trong bạn.
5. Không hợp tác với người không có nguyên tắc sống, vì đối với họ giành được lợi ích chính là nguyên tắc sống.
6. Không hợp tác với người vô ơn, vì người vong ơn thì tất sẽ phụ nghĩa.

Nguồn: Sưu tầm

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.