Khi Cần Động Lực Sống, Hãy Đọc Những Dòng Này – THICHBLOG

Khi Cần Động Lực Sống, Hãy Đọc Những Dòng Này

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào.

Aristotle

Learn from the mistakes of others, you can’t live long enough to make them all yourselves
Hãy học từ sai lầm của người khác vì bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

Chanakya

The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty.
Người bi quan thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

Winston Churchill

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.
Thành công là sự trải qua thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.

Winston Churchill

The way to get started is to quit talking and start doing.
Cách để bắt đầu một việc là dừng nói lại và hãy bắt đầu làm.

Walt Disney

Whoever is trying to bring you down is already below you.
Bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn.

Ben

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề.

Confucius

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.
Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

Charles R.Swindoll

You should always be learning. If you’re the smartest person in the room you’re in the wrong place.
Hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng thì thực sự bạn đã ở nhầm chỗ.

Erika Bearman

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.
Cuộc sống giống như việc đi xe đạp, để giữ được thăng bằng thì bạn phải không ngừng chuyển động nó.

Albert Einstein

Improvement makes straight roads; but the crooked roads without improvement are roads of genius.
Chỉ có con đường gập ghềnh chưa từng có người đi vào mới là con đường của thiên tài.

William Blake

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.
Khi mọi thứ đều chống lại bạn thì hãy nhớ rằng máy bay luôn cất cánh ngược chiều gió.

Henry Ford

Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles must begin with a single step
Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu bằng những bước chân đơn lẻ.

Lao Tzu

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.
Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

Brian Tracy

By failing to prepare, you are preparing to fail
Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại.

Benjamin Franklin

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Không biết đã bao nhiêu lần người ta buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là ta sẽ đạt được thành công.

Elbert Hubbard

We generate fears while we sit. We overcome them by action.
Chúng ta thấy sợ hãi khi chúng ta ngồi. Bằng cách hành động chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ đó.

DR Henry Link

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Albert Schweitzer

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

Mark Twain

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Tôi chưa thất bại. Chỉ là tôi đã tìm ra 10.000 cách không dẫn tới thành công.

Thomas Edison

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.