[Infographic] Sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công – THICHBLOG.NET

[Infographic] Sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công

Người không thành công đánh giá thành công dựa trên tiền bạc, chức danh, địa vị.

Người thành công đánh giá thành công dựa trên sự khác biệt, những giá trị mà họ mang lại cho xã hội.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.