Jira 2 - Tạo Project Trên JIRA - THICHBLOG.NET

Jira 2 – Tạo Project Trên JIRA

Sau khi đăng ký thành công, mình sẽ bắt đầu tạo dự án để bắt đầu làm việc. Jira cung cấp cho mình 2 cách để tạo New Project:

+ Cách 1: Tạo new project từ sample project: cách này sẽ tiết kiệm thời gian, thích hợp cho người mới bắt đầu làm quen với Jira và học cách sử dụng Jira, vì dữ liệu sẽ có sẵn để mình thực hành.

+ Cách 2: Tạo dự án hoàn toàn mới.

Ở đây mình sẽ tạo dự án hoàn toàn mới.

  1. Chọn “Create new project”

2. Mình sẽ chọn “Basic software development” với mụcđíchđể tracking task và quản lý defect và những chức năng cơn bản của Jira

Chọn “Next” để tiếp tục.

  1. Màn hình workflow cơbản sẽ hiển thịđể xem trước như bên dưới.

Chọn “Select” để tiếp tục.

  1. Tiếp tục nhập tên cho dự án và Key sẽ tựđộng sinh ra (mình có thể thayđổi theo ý muốn).

Chọn “Submit” để hoàn tất.

Và đây là giao diện của Jira Tracking Software.

Xem những bài viết liên quan đến JIRA.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai. Nếu bài viết hữu ích, hãy chia sẽ để mang giá trị cho nhiều người hơn nhé!

admin has 1167 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.