Tên gọi các ký tự đặc biệt trên bàn phím - THICHBLOG.NET

Tên gọi các ký tự đặc biệt trên bàn phím

* asterisk dấu quả thị
( open parenthesis dấu ngoặc tròn mở
) close parenthesis dấu ngoặc tròn đóng
+ plus dấu cộng
: colon dấu hai chấm
; semi-colon dấu chấm phẩy
{ open brace dấu ngoặc kép mở
} close brace dấu ngoặc kép đóng
/ forward slash dấu gạch chéo
\ back slash dấu gạch chéo ngược
< less than (angle bracket) nhỏ hơn
> greater than (angle bracket) lớn hôn
| Vertical bar thẳng đứng
~ tilde dấu ngã
^ carat dấu mủ nhọn
@ at
= equal dấu bằng
[ open bracket dấu ngoặc vuông mở
] close bracket dấu ngoặc vuông đóng
! exclamation mark dấu cảm thán
` grave dấu huyền
# hash dấu thăng
$ dollar sign dấu đô la
& and dấu và
dash / hyphen / minus dấu gạch ngang
_ underscore dấu gạch dưới
. full stop / dot / period dấu chấm
, comma dấu phẩy
quote dấu ngoặc kép
single quote dấu ngoặc đơn
? question mark dấu hỏi
% pecent dấu phần trăm

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai. Nếu bài viết hữu ích, hãy chia sẽ để mang giá trị cho nhiều người hơn nhé!

admin has 1167 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.